کتاب بلوچ و بلوچستان


کتاب بلوچ و بلوچستان PDF اثر قاضی عبدالصمد سربازی

بخش های از مهمترین قسمت های کتاب تاریخی “بلوچ و بلوچستان” اثر : قاضی عبدالصمد سربازی به شکل پی دی اف تقدیم خوانندگان سایت کمپین فعالین بلوچ قرار می گیرد. این کتاب که از پیشگفتار صفحه ۱۸ تا صفحه ۶۷ آخرین صفحه بخش اصلی کتاب است در اختیار خوانندگان قرار می گیرد. قسمت های قبل و بعد کتاب زندگینامه نویسنده و جوابیه نقد و بررسی ها بود که آورده نشد.

این کتاب مهم را از لینک ذیل دانلود و مطالعه کنید.

لینک ذیل دانلود

https://drive.google.com/open?id=0B3Njy2J_mwned2NwVC1JeHRMdnM

 

http://www.balochcampaign.info/ ?p=12584

twitter
Youtube
Facebook