گسترش فعالیتهای سپاه تروریستی قدس در اروپا و امریکا


سپاه تروریستی قدس و اطلاعات برون مرزی رژیم فعالیتهای خود را در اروپا و امریکا گسترش داده اند۰ سفارتخانه های رژیم در کشورهای اروپایی که با راه اندازی و حمایت مالی از مساجد، حوزه ها وحسینیه های متعلق به فرقه تبهکار خامنه ای در شهرهای بزرگ اروپایی پایگاههای مناسبی برای تروریست پروری ایجا کرده اند،  نقش بسیارمهمی در پیشبرد اهداف تروریستی دولت ایران و سپاه قدس دارند۰ 
سپاه تروریستی قدس موفق به جذب و آموزش عناصری جنایتکار ازبین لبنانی های پناهنده و هزاره های مهاجردر اروپا و امریکا شده است۰  همچنین حزب الله لبنان با پناهندگان طرفدارش کاملا در اختیار سپاه قدس قرار دارد۰ 


 

اگرچه سپاه مافیایی پاسداران و رژیم فرقه آی تهران بدلیل فعالیتهای تروریستی بظاهر تحریم هستند اما لانه های جاسوسی (حوزه ها، حسینیه ها و سفارتخانه های رژیم )، اطلاعات برون مرزی و سپاه تروریستی قدس همچنان فعال هستند۰
لازم به ذکر است که جاسوس یابی بین پناهندگان سیاسی و اجتماعی در کشورهای اروپایی برای شبکه تروریستی قدس بی نتیجه نبوده است۰  آن دسته از مهاجرین  که بعنوان پناهنده سیاسی  از ایران فرار کرده در کشورهای و امریکا مقیم هستند و هم اکنون با سرافکندگی در خدمت اطلاعات برون مرزی  رژیم و سپاه قدس هستند خیانتی بزرگ به مردم  کرده اند۰ 
در صورتیکه حتی یک فعال سیاسی در خارج از ایران در آینده ترور شود علاوه برتروریستهای رژیم تهران این خائنین نیز باید جوابگو باشند۰ 
شخصیتهای علمی مخالف رژیم، رهبران  اپوزیسیون،  فعالین سیاسی و حقوق بشری مقیم اروپا و امریکا هشیار باشند و مسائل امنیتی را همیشه رعایت کنند۰ نسبت به ماهیت تروریستی رژیم فرقه ای ایران و نقش جاسوسانش  نباید کم توجهی کرد۰ 
آزات ءُ آبــاد بات گنجيـــں بلـوچستـــــــــان
پروشـت ءُ پروش باتنــت ايران ءُ پاکستــان  
محمــد کريــم بلــوچ
۲۰۱۷اکتبر 
http://baluchistan47.blogspot.co.uk/2017/10/blog-post_1.html
twitter
Youtube
Facebook