» ایران حج را با منافع سیاسی‌اش گره زده استحسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی در گفت‌وگو با دویچه‌وله در ابتدا تاکید می‌کند که حج مراسمی کاملا دینی و مذهبی است. او می‌گوید: « حج یک مراسم کاملا مذهبیست. هرچند در دین اسلام امور سیاسی و امور معنوی یا امور دنیوی و اخروی را نمیتوان به طور مطلق ازهم جدا کرد و خود این مراسم حج میتواند پیام سیاسی داشته باشد اما نه به معنای سیاستبازی و یا منافع سیاسی و یا چیزی را بر سنت حج اضافه کردن.»

او مراسم “برائت از مشرکین” را که از سوی جمهوری اسلامی ایران به مراسم حج اضافه شده مصداقی از این سیاست‌بازی دانسته و می‌گوید: «اساسا این شعار برائت از مشرکین از کجا آمده؟ مگر در زمان پیغمبر اسلام یا در گذشته در زمان خلفای راشدین، قرن اول و دوم هجری، ما چیزی به نام برائت از مشرکین داشتیم؟ این در سنت حج نبوده. خود آقایان در رساله هایی که نوشته اند، مراسم حجی که نوشته اند، در کدامیک از این رساله ها نوشته اند که برائت از مشرکین جزو مناسک حج است؟ حتی خود آیتالله خمینی یا دیگر مراجع امروز این را جزو مناسک حج نیآورده اند. بنابراین این ایراد هست و دولت عربستان حق دارد اعتراض بکند

بیشتر بخوانید:  یوسفی اشکوری: ایران حج را با منافع سیاسی‌اش گره زده است

http://www.dw.com/fa-ir/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AC-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-19314627

twitter
Youtube
Facebook