شورای بلوچها در افغانستان از دولت افغانستان خواست تا از استقلال بلوچستان حمایت کند


twitter
Youtube
Facebook