کودکان کار بلوچ / مشق و مدرسه+ عکس


کودکان کار / مشق و مدرسه+ عکس

کمپین فعالین بلوچ- تصویری از کودک کار بلوچ در خیابان مصطفی خمینی در حالی که کتاب درس فارسی پشت سر او گذاشته است. نان خانه و مشق فردا در خیابان.

در سالهای اخیر آمار فقر و بیکاری در بلوچستان افزایش یافته است. نمایندگان استان آمارهای که از فقر و بیکاری در مورد سیستان و بلوچستان بیان می شوند را غیر واقعی می دانند.

http://www.balochcampaign.info/?p=127 39

twitter
Youtube
Facebook