نامه‌‌ سرگشاده‌ی ۳۰۰ تن از ایرانیان در حمایت از مواضعِ رئیس جمهورِ آمریکا دونالد ترامپ در قبالِ رژیمِ ایران 

جنابِ آقای رئیس جمهور،

صحبت‌های محبت‌آمیزِ شما درباره‌ی مردمِ ایران حینِ اعلامِ راهبردِ جدیدِ آمریکا در قبالِ رژیمِ ایران موجبِ دلگرمیِ «دیرپای‌ترین قربانیانِ آن رژیم» شد. چنانکه به درستی بیان کردید، رژیمِ متعصب در طولِ چهل سالِ گذشته مردمِ ایران را از فرهنگ و هویتِ غنیِ تاریخی‌شان محروم کرده، حقِ حاکمیتِ آنها بر میهن‌شان را ربوده، و آنها را در کشورِ خودشان گروگان گرفته.

با نظر به این حقایق، بسیاری از ایرانیان با شما و دولتِ شما در بابِ لزومِ جلوگیری از بلندپروازی‌های جنایتکارانه و اعمالِ آخرالزمانیِ رژیمِ ایران موافق هستند. اصرارِ دولتِ شما بر لزومِ بازبینیِ کاملِ توافقِ سرسریِ اتمی با رژیم و همچنین قرار دادنِ سپاه پاسداران در لیستِ تروریسمِ بین‌المللی کاملا موجه است.

اینجا ما ایرانیان، افرادِ با اصالتِ ایرانی، کنش‌گران دموکراسی، و تمامِ کسانی که دغدغه‌ی امنیتِ آمریکا و آینده‌ی ایران را دارند به گرمی از شما سپاسگزاری کرده و حمایتِ مستحکمِ خود از مواضعِ شما و دولتِ شما در برابرِ رژیمِ ایران را اعلام می‌کنیم.

امیدِ فراوان داریم که سخنانِ زیبای شما تنها گامِ نخست در فرایندی باشد که در نهایت به جایگزینیِ رژیمِ جنایتکار با یک دولتِ دموکراتیک در ایران بینجامد که دغدغه‌اش خیر و صلاحِ شهروندانِ ایرانی باشد، با همسایگانِ ایران در خلیج فارس و دیگر مناطق به همزیستیِ مسالمت‌آمیز بپردازد، و بدین ترتیب یک بارِ دیگر ایران را به شریکی محترم برای دنیای دموکراتیک تبدیل کند.

باشد که ایالاتِ متحده‌ی آمریکا همیشه پرچمدارِ آزادی و دموکراسی در سرتاسرِ جهان باشد!

نام امضاکنندگان را در نسخه‌ی اصلی این نامه به زبان انگلیسی که از سوی «انستیتو ایرانی- آمریکایی پژوهش‌های استراتژیک» تنظیم شده است می‌خوانید:

View Fullscreen
 

https://kayhan.london/fa/1396/08/03/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86

 

twitter
Youtube
Facebook