خطر جنگ با ایران وجود دارد


هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا:   موضوع ثبات در عربستان سعودی و خطر جنگ با ایران مطرح است.


ریچارد  هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا ،امروز در توئیتی نوشت: “درست زمانی که فکر می کنید مسائل بدتر از این نمی شود، ظرفیتی برای آشفتگی بیشتر در خاورمیانه ایجاد می شود. موضوع ثبات در عربستان سعودی و خطر جنگ با ایران مطرح است”.

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=140922

twitter
Youtube
Facebook