سایبر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران سایت زرمبش را بیش از سه هزار بار نشانه گرفت


Image result for ‫سایبر اطلاعات جمهوری اسلامی‬‎

بنابر رپورت بخش امنیتی سایت زرمبش، سربازان سایبری وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی تلاش فراوان کردند تا وارد بخش کاربردی سایت زرمبش شوند ولی تلاش آنها بی نتیچه ماند و بلاک شده اند.

3,859

Blocked malicious login attempts

twitter
Youtube
Facebook