بلوچستانءِ راجی زرمـبـش، ترور رهبر حرکت النضال العرب التحریر الاحواز، احمد مـولی را بشدت محکوم میکند


Image may contain: 1 person

رژیم جمهوری اسلامی باید بداند که سیاست سرکوب و ترور در برابر اراده محکم مبارزان سیاسی که عزم راسخ برای دستیابی حقوق مشروع شان هستند، هیچ کارآیی نخواهد داشت. بلوچستانءِ راجی زرمبش ترور رهبر حرکت النضال العرب التحریر الاحواز شهید احمد مـولـی را بشدت محکوم مینماید و همبستگی اش را با حرکت النضال العرب التحریر الاحواز و نیز ملت عرب الاحواز برای رسیدن به استقلال الاحواز اعلام میدارد.


 

 بلوچستانءِ راجی زرمـبـش، ترور رهبر حرکت النضال العرب التحریر الاحواز احمد مـولی را بشدت محکوم میکند

روز چهارشنبه 8 نوامبر 2017 مبارز خستگی ناپذیر عرب الاحواز، احمد مولی ئیسی پس از شرکت در یک مراسم فاتحه در جلوی درب منزلش در شهر لاهـه – هلـنـد با ضرب سه گلوله از سوی تروریست گماشته کار اطلاعات برون مرزی جمهوری اسلامی ایران کشته شد.

احمد مولی شخصیت ای با پشتکار و اراده قوی بود که در راه استقلال سرزمین اش الاحواز از اشغال مستمر ایران، مبارزه را در جهان غرب  و حرکت النضال العرب التحریر الاحواز را سازماندهی میکرد. شهید احمد مولی همواره در جلسات سیاسی و کنفرانس ها و نیز تظاهرات ها شرکت داشت تا بنمایندگی از حرکت النضال العرب التحریر الاحواز و یک مبارز عرب استقلال طلب صدای حق طلبانه ملت عرب الاحواز را به گوش جهانیان، کشورهای دمکراتیک بویژه کشورهای خلیج و نیز انسانهای آزادمنش برساند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران از طرفی با انزوای بین المللی بدلیل سیاست های مداخله گرایانه در کشورهای خلیج و تحریمهای امریکا و احتمال بروز جنگ روبروست و از طرف دیگر با بحران های داخلی  و خطر سرنگونی که منشا آنها در اعمال سیاست سرکوب و ترور  است و نیز مبارزه ملتهای تحت اشغال برای رهایی و کسب استقلال روبرو است. در چنین شرایطی رژیم تبهکار جمهوری اسلامی ایران، نیروی تروریستی برون مرزی اش را فعال نموده تا با ترور و حذف فیزیکی مخالفان سیاسی و مبارزان فعال ضد نظام جمهوری اسلامی دامنه سرکوب را به برون از مرزها بکشاند. ترور شهید احمد مولی نیز در این راستا میباشد.

رژیم جمهوری اسلامی باید بداند که سیاست سرکوب و ترور در برابر اراده محکم مبارزان سیاسی که عزم راسخ برای دستیابی حقوق مشروع شان هستند، هیچ کارآیی نخواهد داشت. بلوچستانءِ راجی زرمبش ترور رهبر حرکت النضال العرب التحریر الاحواز شهید احمد مـولـی را بشدت محکوم مینماید و همبستگی اش را با حرکت النضال العرب التحریر الاحواز و نیز ملت عرب الاحواز برای رسیدن به استقلال الاحواز اعلام میدارد.

بلوچستانءِ راجی زرمبش

9 نوامبر 2017

 

 

twitter
Youtube
Facebook