چند سوال از نمایندگان استان و فرهیختگان بلوچ در مورد آمایش جمعیتی بلوچستان 

آیا اگر (حکومت جمهوری اسلامی ایران که در اصول پایه ای اساسی خود تصویب کرده است مذهب رسمی کشور شیعه اثناعشری است، و صدور این برنامه را در دستور کار بنیادین خود قرار داده است و فکت ها، دلایل و موارد ملموس زیادی در گذشته نیز به اثبات رسانده است به چیزی جز این راضی نیست) بگوید: ما قصد آمایش سرزمینی و آمایش جمعیتی بلوچستان را با هدف توسعه، در دستور کار داریم.
آیا این آمایش سرزمینی، این آمایش جمعیتی بر اساس مولفه هایی خواهد بود که بومی های سنی مذهب منطقه از آن استفاده کنند یا به نحوی خواهد شد که منتفع اصلی آن شیعیان و غیر بومیان باشند؟!

سوال دیگر اینکه: استان سیستان و بلوچستان کمتر از سه میلیون جمعیت دارد، اما در طرح آمایش جمعیتی سواحل بلوچستان (مکران) از قصد و انگیزه جمعیت افزایی جدید تا سقف سه میلیون نفر دیگر توسط مقامات مسئول مطرح شده است تا جایی که حتی گفته اند جمعیت 300 هزاری چابهار و حومه، میشود 1 میلیون و 400 هزار.

با این تفاصیل این سه میلیون جمعیت جدید آیا بومی خواهند بود یا غیر بومی؟! آیا نمایندگان استان ما که در بطن مجلس قانونگذار شب و روز سپری میکنند از این موضوع بی اطلاع اند یا مطلع؟! اگر مطلع چرا پنهانکاری؟ و اگر غیر مطلع، پس چرا ایم صندلی را برای آگاهان خالی نمیکنند؟!

مگر نمایندگان چون محمد نعیم امینی فرد و … مطلع نیستند، فرمانده نیروی دریایی ارتش حبیب الله سیاری ماه پیش گفتند: ما تا کنون در راستای آمایش جمعیتی 20 هزار نفر از پرسنل و کارمندان نیروی دریایی ارتش و خانواده هایشان را در سواحل بلوچستان مستقر کردیم؟!

اگر مطلع هستند، آیا این خود نشانه ای از این نیست که آمایش سرزمینی بر اساس گسیل جمعیت غیر بومی به استان بلوچستان و سیستان است؟!

#حبیبالله سربازی

twitter
Youtube
Facebook