شورای دمکراسی خواهان ایران از تشکیل تا پناه بردن به تکذیب 

 

روژی کورد: غروب روز شنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۱۷، از برخی از شبکه های تلویزیونی از قبیل کوردکانال، و نیز از زوم پخش زنده های موبایلها در فیسبوک، اولین نشست شورای دمکراسی خواهان ایران، منتشر شد. ساعتی پس از آن؛ برگه های توافقنامه این شورا نیز منتشر شد. این برگه شامل یک مقدمه و ۸ بند بود.

در اولین دقائق انتشار این برگه و فیلمها، روشنفکران، تحلیلگران و صاحب نظران مسائل سیاسی ایران و کوردستان به انتقاد با آن پرداختند.

مرکز روژی کورد نیز که به عنوان سکویی آزاد و مستقل شناخته شده است، بر اساس تضاد مفاد این توافقنامه با استراتژی استقلال خواهانه این مرکز، به بررسی تحلیلی و بدون سوءگیری آن پرداخت.

این مسائل و موج گسترده ای از نارضایتی در داخل و در خارج که در شبکه های اجتماعی موجود و مشهود است، گردانندگان و اعضای این شورا را ناچار به عقب نشینی نمود، به حدی که ناچارا به تکذیب و حتی پرخاش متوصل شدند.

ظهر روز بعد، پس از هماهنگی های شفاهی بین اعضای این شورا، در شبکه های مجازی منتشر شد که برگه ای که منتشر شده است، برگه اصلی و توافقنامه اصلی نیست.

شب بعد از تشکیل شورا، اعضای دمکراسی خواه این شورا، حتی مخالفان را متهم به جعل اسناد نمودند. این در حالیست که گفتگوهای آنها با رسانه های از جمله بخش فارسی صدای امریکا و نیز بخش عمده ای از شورا که از سوی تلویزیون رسمی حزب دمکرات کوردستان، کورد کانال منتشر شده و در این خبر ضمیمه شده است، موجود می باشد.

اعضای محترم این شورا ، به صورت شفاهی و طی تماسهایی که فایل آن در آرشیو مرکز روژی کورد نگه داشته شده است، مرکز روژی کورد را متهم به جعل اسناد و نیز اقدام به توطئه بنا بر میل حزب دمکرات کوردستان ایران نموده اند، این در حالیست که روژی کورد مرکزی مستقل بوده و سیاستها و خط مشی های خود را دارا بوده و حتی کنگره ملیتهای ایران فدرال را نیز به عنوان دور تسلسلی باطلی از تلاش اپوزیسیون غیرفارس ایران قلمداد می نماید.

لذا، ویدیوی برگزاری اولین نشست شورای دمکراسی خواهان ایران و نیز مصاحبه اعضای آن را با بخش فارسی صدای امریکا و رادیو فردا و همچنین کوردکانال  در این خبر ضمیمه نموده ایم تا واقعیات بر همگان روشن شود.

لازم به توضیح است که؛ در مفاد منتشر شده بعدی این شورا نیز، ابهامات گسترده ای موجود است که بسی صعب تر و مجهولتر از اولین برگه منتشر شده می باشد.

از سوی دیگر، قمست عمده ای از مشارکت کنندگان در این نشسیت، از جمله دکتر کامران امین باوه، اعلام نموده اند که تنها به عنوان میهمان افتخاری و دعوت شده در این نشست حضور داشته اند و نه مانند عضو یا همرأی.

هفت تن از اعضای برجسته کومله کوردستان ایران نیز که نام آن به صورتی مبهم در این توافقنامه ذکر شده است، اعلام کرده اند که این شورا را به رسمیت نمی شناسند و آنرا مغایر با خواسته ها و سیاست و استراتژی حزب خود می دانند.

 

http://www.rojikurd.net/fa  شورای-دمکراسی-خواهان-ایران-از-تشکیل-تا/

 

شورای دمکراسی خواهان ایران از تشکیل تا پناه بردن به تکذیب

twitter
Youtube
Facebook