موازي سازي مهار شده


Sirus Malakooty's profile photo, Image may contain: 1 person

مديريت جمهوري اسلامي پنج گزينه و روش رفتاري را بگونه موازي در طرح مديريت خود نسبت به گستره نارضايتي مردم و مهار ان در دستور كار خود دارد ، الويت بخشي هر يك به نسبت متغيرات اجتماعي و سنجش اوضاع صورت ميپذيرد .
١- سركوب و ارعاب و نمايش قدرت كه همواره در الويت گزينه ها قرار داشت.
٢- گزينه بد و بدتر و قراردادن مردم در بن بست انتصابات خود به مثابه روزنه هاي اميد براي تغيير كه پيشا اخرين اوجش در انتخابات گذشته به مثابه نيمه فينال اين بازيگري به نمايش گذارده شد ، اما با در اختيار داشتن در حصر ماندگان در فينال احتمالي براي دور زدن انتخابات ازاد جهت عبور به مرحله ديگر در چارچوب نظام نيز ميتواند گزينه اي از سر اجبار باشد .
٣- موازي سازي مهار شده نقد و مخالفت با نظام سواران و حتي خود نظام 


 

مديريت جمهوري اسلامي پنج گزينه و روش رفتاري را بگونه موازي در طرح مديريت خود نسبت به گستره نارضايتي مردم و مهار ان در دستور كار خود دارد ، الويت بخشي هر يك به نسبت متغيرات اجتماعي و سنجش اوضاع صورت ميپذيرد .
١- سركوب و ارعاب و نمايش قدرت كه همواره در الويت گزينه ها قرار داشت.
٢- گزينه بد و بدتر و قراردادن مردم در بن بست انتصابات خود به مثابه روزنه هاي اميد براي تغيير كه پيشا اخرين اوجش در انتخابات گذشته به مثابه نيمه فينال اين بازيگري به نمايش گذارده شد ، اما با در اختيار داشتن در حصر ماندگان در فينال احتمالي براي دور زدن انتخابات ازاد جهت عبور به مرحله ديگر در چارچوب نظام نيز ميتواند گزينه اي از سر اجبار باشد .
٣- موازي سازي مهار شده نقد و مخالفت با نظام سواران و حتي خود نظام
.
اين فرايند همچنان در تداوم خود گسترده تر شده و اكنون احمدي نژادها و امامه بسرهاي گسيل شده به منابر سخن نيز مدعي دادخواهي از سوي ملت گرديده اند .
٤- ايجاد گسلهاي اجتماعي با ويژه گيهاي عاطفي برامده از تبعيضات و رهنمون ساختن ان گسلها بسوي خود قربانيان انواع تبعيض .
و همچنين ايجاد هراس از عينيت يابي تجزيه ذهني خود ساخته در ميان مردم در روزگار نبود خود .
٥- پروپاگانداي ناقوس جنگ و هراس فكني از حمله دشمنان ايران و متجلي ساختن نوعي ناسيوناليزم اميخته به شيعه در تقابل با جنگ خواهي غرب دراميخته به اهل سنت .
و بديل ساختن اقتدار مستقيم نظامي .
س. ملكوتي

 

Sirus Malakooty: Facebook

twitter
Youtube
Facebook