آريو شهباني : باید به جمهوری اسلامی حمله نظامی بشهآريو شهباني در اين گفتگو توضيح مي دهد :
عضویت من در حزب سکولار دموکرات
مشکلاتی که باعث شد از این حزب بیرون بیام
حزب سکولار دموکرات سعی میکنه جایی برای همه سکولار دموکراتها باشه و من دلایلی دارم که این کار یک حزب نیست بلکه کار یک دولت هست. مگر اینکه این حزب بدنبال نظامی تک حزبی باشه.
حزب هدف خود را برقراری ساخت آلترناتیو سکولار دموکرات در ایران معرفی میکنه و چرا من فکر میکنم قادر به ساخت این آلترناتیو نیست.
حزب خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هست فقط و فقط بدست خود مردم و یا کمک سپاه‌پاسداران و چرا من فکر میکنم این برنامه برای سرنگونی جمهوری اسلامی یا نشدنی هست یا خطر ناک.
دلایل من برای اینکه باید به جمهوری اسلامی حمله نظامی بشه:

 

http://www.iranglobal.info/node/63344

twitter
Youtube
Facebook