گزارش صدای آمریکا از تجمع اعتراضی صیادان چابهار، کنارک، بریس و پسابندر بر علیه عملکرد اداره شیلات در بلوچستان


twitter
Youtube
Facebook