تصاویری از گردهمائی دانشجویان نخبه بلوچستان


  از دانشجویان نخبه بلوچ باید قدردانی کرد که آنها بموازات فراگیری علم و دانش، با پوشیدن لباس بلوچی، فرهنگ و هویت خود را در هر جاه پاس میدارند. 

 

http://sb.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=60831

twitter
Youtube
Facebook