» گروه تروریستی ایران موسوم به سپاه پاسداران ادعا کرده که دو نفر از مبارزین بلوچ را در عملیات خواش دستگیرکرده است


گروه تروریستی ایران موسوم به سپاه پاسداران ادعا کرده که دو نفر از مبارزین بلوچ را در عملیات خواش دستگیرکرده است

 

twitter
Youtube
Facebook