» جواب ارگانهای دولتی به خانواده صیادان بلوچ به اسارت گرفته شده: این امر هیچ ارتباطی به ما ندارد!


 

جواب ارگانهای دولتی به خانواده صیادان به اسارت گرفته شده: این امر هیچ ارتباطی به ما ندارد!

 

twitter
Youtube
Facebook