کشته شده‌های بلوچ فقط از طایفه بزرگ « شه‌بخش » که به دست ماموران رژیم آخوندی در ۴ دهه اخیر


Image result for ‫مظلوم بلوچستان‬‎

کشته شده‌های بلوچ فقط از طایفه بزرگ « شه‌بخش » که به دست ماموران رژیم آخوندی در ۴ دهه اخیر کشته شده‌اند:

۱_احمد شه بخش فرزند ولی محمد
۲_خان محمد شه بخش فرزند ولی محمد
۳_دوست محمد شه بخش فرزند ولی محمد علم خان‌زئی
۴_زمان خان شه بخش فرزند خداداد
۵_الله‌داد شه‌بخش فرزند محمد نور
۶_حاجی عمر شه بخش فرزند محمد نور
۷_ابراهیم شه بخش فرزند ملاعمر
۸_داد کریم شه بخش فرزند الله داد
۹_محمد صالح شه بخش فرزند جلال
۱۰_پیرمحمد شه بخش فرزند رحیم
۱۱_الله یار شه بخش فرزند کریم
۱۲_محمد علی شه‌بخش فرزند کریم
۱۳_حمل شه‌بخش فرزند کریم
۱۴_امان الله فرزند زمان خان
۱۵_نظر شه بخش فرزند زمان خان
۱۶_حاجی عمر شه بخش فرزند محمد نور
۱۷_شاه مراد شه بخش فرزند شیر محمد
۱۸_سلطان محمد شه بخش فرزند شیر محمد
۱۹_حلیم شه بخش فرزند شیر محمد
۲۰_اسماعیل شه بخش فرزند پیر محمد
۲۱_نظر شه بخش فرزند الله داد
۲۲_نعمت الله شه بخش فرزند حاجی اسد
۲۳_عبدالله شه بخش فرزند حاجی ولی محمد
۲۴_لال محمد شه بخش فرزند کریم
۲۵_محمد ناصر شه بخش فرزند زمان خان
٢۶-عبدالحی شه‌بخش فرزند حاجی واژداد شلیک گلوله جیرفت
۲۷_حکیم شه بخش فرزند محمد علم
۲۸_رشید شه بخش فرزند محمد علم
۲۹_شاه برات شه‌بخش فرزند غلامعلی کشته شده زیر شکنجه در زندان زاهدان
۳۰_نورمحمد شه‌بخش فرزند دین‌محمد شلیک گلوله جیرفت
۳۱_شیرمحمد شه بخش فرزند نظر
۳۲_گل‌محمد شه بخش فرزند حاجی نظر
۳۳_عبدالحمید شه بخش فرزند حاجی نظر
۳۴_حاجی‌عزیز شه بخش فرزند محمد قیوم
۳۵_رحمت‌الله شه بخش فرزند محمد قیوم
۳۶_عبدالحمید شه بخش فرزند محمد قیوم
۳۷_رحیم شه‌بخش فرزند یار محمد جنازه اش را دولت تحویل نداد
۳۸_حاجی دلمراد شه‌بخش فرزند پیرمحمد
۳۹_کریم شه‌بخش فرزند مهراب
۴۰_جیند شه‌بخش فرزند مهراب شلیک گلوله توسط دولت یکی دیگر هم همراه‌اش کشته شد در روستای شورو
۴۱_جمال شه‌بخش فرزند حلیم
۴۲_عبدالجلیل شه‌بخش فرزند حلیم اعدام در زندان زاهدان
۴۳_عبدل شه بخش فرزند کریم
۴۴_سیدمحمد شه‌بخش فرزند پتی‌خان شلیک گلوله در زاهدان
۴۵_سیدمحمد شه‌بخش فرزند جلال
۴۶_بیدالله شه‌بخش فرزند محمد اعدام در زندان زاهدان
۴۷_کریم شه‌بخش فرزند حاجی ولی‌محمد
۴۸_احمد شه بخش فرزند نادر
۴۹_حنیفه شه بخش فرزند رحیم
۵۰_مهراب شه بخش فرزند حاجی محمد نور
۵۱_نظر شه‌بخش فرزند شاه در شلیک گلوله در حالت نماز توسط دولت
۵۲_نظر شه‌بخش فرزند بهادر
۵۳_حاجی حمید شه بخش فرزند حیدر اعدام دز زندان بم
۵۴_حکیم شه بخش فرزند نظر
۵۵_عبدالقادر شه بخش فرزند نظر
۵۶_محمد شاه شه بخش فرزند پاره دین
۵۷_ملک شه بخش فرزند پاره دین
۵۸_برادر کوچک ملک و محمد. نوه ی پاره دین
۵۹_محمد شه بخش فرزند درا
۶۰_محمود شه بخش فرزند محمد
۶۱_نیک محمد شه بخش فرزند حسن خان
۶۲_نعمت الله شه بخش فرزند نیک محمد
۶۳_رسول شه بخش فرزند شاه در
۶۴_محمد شه بخش فرزند شاه در
۶۵_حبیب شه بخش فرزند جلال
۶۶_حمزه شه بخش فرزند اسماعیل
۶۷_غنی شه بخش فرزند نمرد
۶۸_ماهدین شه بخش فرزند محمد کریم
۶۹_داد محمد شه بخش فرزند جیند و دو پسر دیگرش در زندان زاهدان اعدام شدند
۷۰_شمس الدین شه بخش فرزند شمشیر شلیک گلوله
۷۱_محمد شه بخش فرزند شمشیر شلیک گلوله
۷۲_عظیم شه بخش فرزند شمشیر
۷۳_الله داد شه بخش فرزند دوست محمد
۷۴_ولی محمد شه بخش فرزند یار محمد
۷۵_محمد تندرو شه بخش
۷۶_محمد شه بخس فرزند حاجی یوسف
۷۷_حاجی محمد شه بخش فرزند حیدر
۷۸_نور محمد شه بخش فرزند خدابخش
۷۹_محمد شه بخش فرزند خدابخش
۸۰_حسن شه بخش فرزند بجار
۸۱_غنی شه بخش فرزند یارمحمد
۸۲_پرویز شه بخش فرزند عبدالرحمن
۸۳_جنگیز شه بخش فرزند عبدالرحمن
۸۴_حید محمد شه بخش فرزند پیر محمد
۸۵_نعمت الله شه بخش فرزند نور بیک
۸۶_عبدالغنی شه بخش فرزند پیر محمد
۸۷_اسماعیل شه بخش فرزند پیر محمد
۸۸_شمس الدین شه بخش فرزند محمد شاه
۸۹_ملک شه بخش فرزند پسند
۹۰_شیرمحمد شه بخش فرزند زمان خان
۹۱_گل میر شه بخش فرزند رحیم
۹۲_میرزا شه بخش فرزند قلندر
۹۳_مهراب شه بخش فرزند پتی خان
۹۴_صاحب داد شه بخش فرزند پتی خان
۹۵_ظاهر شه بخش فرزند پتی خان
۹۶_نادر شه بخش فرزند پتی خان
۹۷_خلیل شه بخش فرزند نظر
۹۸_اقا شه بخش فرزند جنگیز
۹۹_عبدالرحمن شه بخش فرزند داد خدا
۱۰۰_ابراهیم شه بخش فرزند بهادر .زنش هم باهاش شهید دولت حتی جنازه ابراهیم و زنش را تحویل نداد.

 

Source:  Facebook –  آزادی آزادی

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009336061929&hc_ref=ARRIcLFvPC3suU2K3Oln9EVLdEG0NdF_o5jrumiCOeacre7bngfykI8i-heq4mKJ-ek&fref=nf
twitter
Youtube
Facebook