» سرھنگ حمید رضا اکبری فرماندە نیروی انتظامی سقز ھمراە شش تن از محافظانش امروز یکشنبە توسط عقابھای زاگروس کشتە شدسرھنگ حمید رضا اکبری
فرماندە نیروی انتظامی سقز ھمراە شش تن از محافظانش امروز یکشنبە توسط عقابھای زاگروس کشتە شد.
همزمان با حملەی سپاه پاسداران اشغالگر و سرکوبگر جمهوری اسلامی بە نیروهای پیشمرگه کردستان در مناطق اشنویە، مهاباد، سروآباد و مریوان، عقاب‌های زاگرس کە خود را حامی جنبش مشروع مردم کردستان می‌دانند، در منطقەی “سرشیو” سقز در مسیر جادەی سقز – مریوان و در نزدیکی روستای “خوشدرە” بە نیروهای مسلح رژیم حمله‌ور شده و در نتیجه سرهنگ پاسدار “اکبری” و ٦ تن از محافظانش را بە هلاکت رساندند.

عقاب‌های زاگرس در پایان ضمن هشدار به نیروهای سپاه پاسداران و مزدوران رژیم عنوان کردە در صورت تداوم حملات نیروهای رژیم به پیشمرگه‌ها، کردستان را به دوزخ برای آنان مبدل خواهند نمود.

 

Source: BBC  https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/yL/r/dNtreZiggH3.png

& Facebook- Chia Aliyar

twitter
Youtube
Facebook