بلوچ راج ترا هیچبیر بهل نکنت


Image may contain: 1 person, glasses and text

بزان تئی که رد کپتگی ، اسلام آباد و تهرانی ایشک و آشکا چارورگاوی و تواپی کنی و بلوچیی غیرت و همتی پاگا چیرگیجی کتگی و سری نشتگی و شه بلوچان برتگی و بلوکی دشمنا لوڑ کپتگی ، هیچبیر بهیل نه بیی .
بلوچ راج آوانا که گجر و چوهدرییانی پدا کپتگنت و آوانی پرزونگی ریچوک و سیاهونکانا مچ کنان انت و ماسی ایزت و ایتوبارا لگتموش کننت وتی نزانت ، اما بلوچ آوانا که امی راجی پاگ ، سرمچارانی هلاپا گپ بجننت ، بلوچ دشمنی ریسگی اوشتوک اوشمار کنن.


اما په وتی آجویی جونزی سربها دیوکان که کوهسری انت و آزتیی درچکا گون وتی زگرین هونان آپکاری کننت په وت پهری تاج زانن.
بلوچ راج وتی آ بچ وسیاست زانت و کماشانی جست وجییا کدرکنت و په برزین چمی گندیت آوانی که شه ماتین وتنی دامونا دور کپتگنت و په آزاتییا لابی کنان انت ، ای شار و آ شار ، ای ملک و آ ملک ، دریابی ایشک و آشکا فری بلوچستان بینرانا لچیننت و بلوچانی توارا دگنیای مهلوکی گوشا رسیننت و پلامرز موچ کننت ، آوانی ای کارا ستا کرز زانت و جندیش وتی چمانی سرا نادینیت .
جی بات ترا بلوچستانی بودین بچ

 

Source:

Sattar Purdely

https://www.facebook.com/abdulsattar.purdely?hc_ref=ARQPMAHUd8zsDCOCaOHwy9RyJetih8O8C2KjuvU1b8bSnmZdaRGc2BmlIrHVd06MO9o&fref=nf

twitter
Youtube
Facebook