وتن ماتین بلوچستان


Image may contain: 1 person, indoor

سـتـار پـُــردلــی

مئی پهلین بلوچستان که راج دپتری هزاران سالا رسیت ، هزارسالگین جغرافیایین نکشه یی مان لندن انت و شه گمباران تن کراچی گنجین تیابی تچک و شه کوه سلیمان تن هلمند و البرزا حشکاری واجه انت ، شه کان و مادنا کمی نداریت و یکی شه همی دمگین سیٹین ملکان انت ، تیابی گیس و نپتی چوش باز انت که گجر و چوهدرییانا گنوک کرتگیت ، بلین واوندی شه مدرنین زندگیی وسیله هان زبهرنت .


سامراج په وتی واکداریی واستا مدیم بلوچا را نزانت ، بیکار و گون مزبیین کاران موشکول داریت ، بلوچستانی روایرنشتا سرکاریین کارنده گیر بلوچ انت ، بلوچ چک شه وانگا زبهرنت ، آوان په وتی لاپی هاترا گون مرکا مڑگا ونت ، شه ایشی که پراوان دگه مزوریی نه انت دیم گردیننت په بڈوکییا ، ای کسبی سرا یا وت تیرانی اماچ بنت یا که گاڈییش بن گیت وایش هم تهی پوتک بنت .
اودنا بلوچ هیچبیر به سیاست و آجویی جوهد کنوکی ناما گرپتار نه بنت بلکین به غچاغ ، اشرار ، مپسد پی الارد جارکنت وپریشی که وتی زلم و زوراکی و شامراجنگین سیاستا چیر بدنت ، بلوچ مجاهدانا سئودی اربی ایادی و دگه نامان جیل و پاهودنت .
کنڈییانیش گجر پلنت بلی تومنی هم مان بلوچستان په بلوچانی زندی گهبودییا هرج نکننت ، بلوچستان چوش پش کپته که الی خامنه یی جند چنتی وار په باز بیشرمی بلوچستانا محرومین استان یات کرت مگه گامی هم په آباتیی چست نکت .
وزییت به بلوچستانی دگه چونډا که رودراتکی بیت گهتری نداریت شه دوهزارو پنچا انت که بلوچ بیگواه بوهان انت که نون اوشمارش به سی هزاری ایشک و آشکا رسیت ، آی اس آی و پوجی روچ رامییا مهلوکا شه دپتر یا لوگی پریننت ، وختی سروپدیش بیت که مان پٹ و گیابانان یا سڑکی کئرا لشش کپته بیت ، بلوچانی لوگانا سوچنت تا که راه په گوادر کاشغری کریڈورا هواربیت . گیس کوله و دگه پیه اش هول بنت مگه جوهرین آزمایشش مان بلوچستان تسررسنت و ایش بلوچ انت که شه ایشی وجا تاوانی بنت .
ایدنا هم بلوچ به زرمبشی ناما نه بلکین به انڈیای رای ناما تیری بنت ، درگتی که آوارجنوکانی هکدار رونت ووتی مردمی سوجا کننت آوانا گشگ بیت که اوگانستانا شتگنت ، نزانین دوبی شوتگنت و چوش چیریک جنئگ بنت .
بلوچانی هلاپا چو که گجر و چوهدری گون وت مدت و همکاری دارنت گڑا اما که امی ژن ، امی زوان ، امی گلزمین ، امی پس و پیروک ، امی گورستان ، امی ننگ و نام یکی انت پرچی مئی پرز مبیت که اما آوانی زدا وتا گون هم کوپگ مبیئن ؟ هورین دشمنی هلاپا هورین جوهد زلوری انت .

 

Source: https://www.facebook.com/abdulsattar.purdely?hc_ref=ARS79Dju1XhfWk3xhnfx7tGKFGqntxElg6yZ3srFWLaTCLSKqaKkGAct7X0rRg9dXDg&fref=nf

twitter
Youtube
Facebook