این رژیم سرنگون خواهد شد، آنهم از طریق قهرآمیز


Qasemlo-Kurdشهيد دكتر قاسملو :

اين رژیم را از طریق انتخابات آزاد و یا نوشتن چند مقاله در خارج نمی شود سرنگون کرد. این رژیم را می بایست از طریق قهرآمیز سرنگون کرد، حالا این طریق قهرآمیز، قیام مسلحانه داخل شهرها خواهد بود و یا تلفیقی از مبارزه مسلحانه شهری با جنگ پارتیزانی روستایی و یا اعتصابات، تظاهرات و قیام مردم در شهرها، فکر می کنم این را از قبل نمی شود مشخص کرد و اما درباره اینکه این رژیم سرنگون خواهد شد، آنهم از طریق قهرآمیز، من هیچ تردیدی ندارم.

twitter
Youtube
Facebook