» کارگران بلوچ پتروشیمی چابهار اولین قربانیان تقسیم چابهاربگزارش عدات نیوز بنقل از “چهاربهاران” 20 کارگر بلوچ از پتروشیمی در حال ساخت چابهار اخراج شده و به جای آنها کارگران افغان استخدام شده اند.

 شرکت هندوستانی “کومار” که پیمانکاری این پروژه را بر عهده دارد مسول این اقدام معرفی شده است.
 چند ماه گذشته حکومت مردان ایران در طی جلسه ای بیشتر پروژه های عمرانی چابهار را به هندوستان واگذار کردند. علاوه بر این حکومت مردان ایران امتیازات تجاری ویژه ای به شهروندان افغان اهدا کردند.
 خبرگزاری “چهار بهاران” بر وجود تبعیض در بین کارگران بلوچ و افغانی تاکید میکند این خبر گزاری میگوید “کارگران افغانی در بهترین امکانات رفاهی قرار دارند و کارگران بلوچ مشغول کار در بدترین اتاق ها هستند و حتی حقوق آنها به موقع پرداخت نمیشود” بسیاری از کنشگران و تحلیل گران بلوچ نسبت به تبعات تعهدات ایران بین هندوستان و افغانستان بدون مشارکت دادن مردمان بومی بلوچ هشدار داده اند.
 این کنشگران میگویند این گونه تعهدات بدون مشارکت دادن بومیان بلوچ به منزله تقسیم منافع این بندر استراتژی بین بیگانگان، بدون در نظر گرفتن بهره مندی مردم بومی بلوچ است.
http://jashuladl.org/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1/
twitter
Youtube
Facebook