ترديد نكنيد؛ جمهورى اسلامى داعش بى نقاب است!


1اخامنه اي نصرالله وبغدادي ارتجاع سه سرامروز هم اين باور در ميان بسيارى از مردم وجود دارد كه حكومت اسلامى ايران با داعش فرق مى كند و داعش به مراتب خطرناك تر و مرتجع تر و ظالم تر است و مقامات حكومت اسلامى در مقايسه با داعش به فرشته مى مانند.

اين فرشته سان بودن مقامات حكومت اسلامى ايران در مقايسه با داعش، خطاى ديدى ست كه به چند دليل به وجود آمده است. اول اين كه حكومت اسلامى يك نظام تثبيت شده است بنابراين وقت بسيار زيادى براى استحاله ى جامعه و حذف آن چه مخالف اسلام است در آينده دارد (لااقل مقامات حكومت اسلامى چنين فكر مى كنند!)


 

 

 

 

ترديد نكنيد؛ جمهورى اسلامى داعش بى نقاب است!؛ ف. م. سخن

اسلام سياسى همواره دو مرحله را طى كرده است: مرحله پيش از به قدرت رسيدن و مرحله بعد از به قدرت رسيدن. تاريخ ثابت كرده است كه اسلام سياسى در مرحله پيش از به قدرت رسيدن، همواره با مظلوم نمايى و تبليغ مهر و محبت و برابرى و برادرى سعى كرده است در اذهان مردم رخنه كند. از طرف ديگر، تاريخ به ما نشان داده است كه اسلام سياسى به محض رسيدن به قدرت، دست به سركوب مخالفان و منتقدان و حتى ايرادگيران مسلمان زده و از هيچ زورگويى و ظلم و جورى خوددارى نكرده است.

gooya0120.PNG

 

 

نو سازانِ دينىِ قرن اخير، در مرحله پيش از به قدرت رسيدن اسلام سياسى، سعى در نشان دادن و برجسته كردن وجه رحمانى و مورد ظلم واقع شده ى آن داشته اند. آن ها اسلامى «ساخته اند» كه با اسلام سنتى به طور كامل فرق دارد. اما واقعيت اين است كه اسلام سنتى همان اسلام اصيل و صاحب اكثريت مقامات مهم اسلامى ست.

بعد از به قدرت رسيدن اسلام سياسى، كه از نظريه پردازى هاى نوسازان دينى، مانند دكتر شريعتى، حداكثر استفاده را كرد، اين گروه، يعنى نوسازان دينى، توسط مقامات اسلام سنتى و اصيل، به حاشيه رانده شدند و برخى نيز كيفرهاى سختى را تحمل كردند.

نوسازان دينى، نتوانستند كم ترين تاثيرى بر خشونت مدارى ذاتى و ظلم سنتى ها و اصيل ها بگذارند و اين ها به محض در دست گرفتن قدرت، شروع به كشتار و در بند كردن صاحبان قدرت قبلى و مخالفان و منتقدان خود كردند. كشتارها، تخريب ها، و هر آن چه كه ما امروز، فشرده و عصاره اش را در اعمال داعشى ها مى بينيم، در طول سال هاى اوليه ى قدرت گيرى سنتى ها در ايران صورت گرفت. اين اتفاقات به طور تدريجى و مرحله به مرحله افتاد طورى كه مردم، اندك اندك به آن ها خو گرفتند و عادت كردند و كشتار و تخريب به نظرشان ديگر عجيب نمى آمد. حتى كشتار وحشتناك سال ١٣٦٧ در ايران تعجب زيادى بر نينگيخت، چرا كه اين حكومت از بدو تاسيس دست به كشتار زده بود و سران و مقامات رژيم شاهنشاهى و بعد ديگران را بدون محاكمه ى صحيح و مبتنى بر قانون به فجيع ترين وضعى كشته بود.

اما نوسازان دينى كه حكايتى را آغاز كرده بودند، به بيان همان حكايت و زيباسازى و به روز سازى آن ادامه دادند و اين باور را در ذهن بسيارى، بخصوص جوانان پديد آوردند كه اسلام با اسلام فرق مى كند و هر اسلامى اسلام واقعى نيست و اسلام درجات متعددى از خشن ترين و مرتجع ترين تا رحمانى ترين و مدرن ترين دارد. در كنار اين نظريه سازى ها، و زيبا جلوه دادن ها، حكومت اسلامى ايران و ديگر مسلمانانِ به دنبالِ تصاحبِ قدرت، از جمله داعش به خشونت ورزى و ظلم و اجحاف به مردم ادامه دادند و بدون توجه به بيانات زيبا و رحمانىِ نوسازان دينى، با همان دين سنتى، همه چيز را به خشن ترين و جنايتكارانه ترين شكل ممكن تحت سيطره ى خود در آوردند.

امروز هم اين باور در ميان بسيارى از مردم وجود دارد كه حكومت اسلامى ايران با داعش فرق مى كند و داعش به مراتب خطرناك تر و مرتجع تر و ظالم تر است و مقامات حكومت اسلامى در مقايسه با داعش به فرشته مى مانند.

اين فرشته سان بودن مقامات حكومت اسلامى ايران در مقايسه با داعش، خطاى ديدى ست كه به چند دليل به وجود آمده است. اول اين كه حكومت اسلامى يك نظام تثبيت شده است بنابراين وقت بسيار زيادى براى استحاله ى جامعه و حذف آن چه مخالف اسلام است در آينده دارد (لااقل مقامات حكومت اسلامى چنين فكر مى كنند!)

دوم اين كه حكومت اسلامى در طول سى و چند سال گذشته در مراحل مختلف كشتار خود را انجام داده ولى چون يكى از كشورهاى رسمى در دنيا بوده و نمى توانسته با فاصله ى زياد از كنوانسيون ها و قراردادهاى بين المللى حركت كند لذا كشتارهايش را با طناب دار يا تيرباران انجام داده و مجازات هاى از كوه انداختن يا از بالاى عمارت هاى مرتفع به پايين انداختن و آتش زدن را در دستور كار خود قرار نداده است (كه البته فقط اين دو سه مورد انجام نشده والا قطع دست و سنگسار و حدّ و غيره همواره انجام شده و هنوز هم انجام مى شود منتها به نظر ما زياد عجيب نمى رسد.) حتى در كتاب فقهى آيت الله محمود شاهرودى، رييس سابق قوه ى قضاييه، با عنوان «بايسته هاى فقه جزا» (كه فردا به آن خواهم پرداخت) دقيقا به مجازات هايى مانند در آتش سوزاندن و از كوه پرتاب كردن و غيره -كه امروز داعش از آن ها استفاده مى كند- اشاره شده و به عنوان مجازات هاى اسلامى از آن ها تعريف شده است.

اما تخريب بناهاى قديمى و باستانى و متعلق به دوران پيش از اسلام، و حتى ساخته شده در دوران حاضر نيز همواره در دستور كار حكومت اسلامى ايران بوده است: از زمانى كه خلخالى لودر ها را به سمت تخت جمشيد به حركت در آورد تا تخريب آرامگاه رضا شاه و به سرقت بردن چند باره و باور نكردنى آثار باستانى و فروختن آن ها به خارجى ها و دزديدن مجسمه هاى شهرى و همين چندى پيش عمليات محير العقول و داعشى حجت الاسلام عباس زارع رييس شوراى شهر يزد كه شخصا آستين ها را بالا زد و داعش وار، سنگ هاى تزيينى داخل ساختمان جديد شوراى شهر يزد را كه طرح آتشكده يزدان زرتشتيان را نشان مى داد تراشيد و خراب كرد.

نه! ترديد نكنيد كه جمهورى اسلامى همان داعش بى نقاب است، كه اگر همين حكومتى هاى امروز، در سال ١٣٥٧ اعتماد به نفس و اطمينان به داشتن قدرت اين چنينى داشتند و از مردم نمى هراسيدند، داعش وار دست به كشتارها و تخريب هاى بيشترى مي زدند.

با هم به فيلم عمليات داعشى رييس شوراى شهر يزد نگاه مى كنيم:
https://youtu.be/1kcmEIQ98HQ

 

 

Source:

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/08/216277.php

twitter
Youtube
Facebook