» «یک پنجم» کودکان سیستان و بلوچستان دچار سوء تغذیه هستند


یک مسوول محلی: «یک پنجم» کودکان سیستان و بلوچستان دچار سوء تغذیه هستند

http://www.radiofarda.com/content/f_sistan_children_lack_food_poverty/26970619.html

twitter
Youtube
Facebook