ادامه ممنوع الملاقاتی دو زندانی سیاسی در سراوان


 

ادامه ممنوع الملاقاتی دو زندانی سیاسی در سراوان

کمپین فعالین بلوچ .

دو زندانی سیاسی بلوچ در زندلن سراوان با گذشت ۵ ماه از بازداشت همچنان ممنوع الملاقات هستند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، عماد الدین ملازهی و یعقوب جهاندیده دو زندانی سیاسی بلوچ با گذشت ۵ ماه از بازداشت و صدور حکم برای این دو زندانی به دستور دادستان سراوان همچنان ممنوع الملاقات هستند.

این درحالی است که با مراجعه بستگان آقای ملازهی مسئولین دادگاه با برسی پرونده وی گفته اند که:” به زندان مراجع کنید عماد الدین و همراهش ممنوع الملاقات نیستند”.

به گفته مسئولین زندان اما عماد الدین ملازهی و یعقوب جهان دیده با دستور آقای محمدی دادستان سراوان و بدون “ذکر ممنوعیت ملاقات در پرونده و در سیستم دادگاه” ممنوع الملاقات شده اند.

آقای عمادالدین ملازهی که در بند یک و یعقوب جهاندیده در بند دو زندان سراوان نگهداری می شود، ملازهی بخاطر “وجود مشکلات در بند” بارها درخواست عوض کردن بند را نموده است اما با مخالفت رئیس زندان مواجه شده است.

گمان میرود که رئیس زندان هم از دستور شخصی “دادستان” در عدم موافقت به عوض کردن بند عمل کند.

ادامه ممنوع الملاقاتی دو زندانی سیاسی در سراوان

twitter
Youtube
Facebook