جنگ عــرب و عجم


فحاشی اخیرعلی خامنه ای به پادشاه عربستان سعودی و رجال سیاسی آن کشور جنگ جاری عجم و عرب را وارد فاز جدیدی کرد۰ خامنه ای که ازاتحاد دنیای عرب در مقابل تروریسم لجام گسیخته سپاه مافیایی ایران وحشت زده شده است از تشکیل ارتش مشترک کشورهای عربی فوق العاده نگران است۰
با توجه به مدارای دنیای عرب  با فرقه حاکم بر ایران طی سی و هشت سال گذشته ماجراجویان عجم بخصوص خامنه ای وسرکردگان سپاه تروریستی فکر می کردند که ابتکار عمل را در منطقه در دست دارند۰  با صرف سالانه  ميلياردها دلار از سرمايه های مليتهای اسیر در چنگال عجم  برای ارضای غرايز جنگ افروزی، خونخواری، قدرت طلبی فرقه ای و تبدیل کردن  کشور انگلیس ساخته ایران به مرکز اصلی تروريسم بين المللی ماجراجویی سردمداران فرقه حاکم و خودبزرگ بينی پوچ سرداران خپله سپاه مافيايی از حد و مرز گذشته آتش جنگ عرب و عجم شعله ورتر از قبل شده است۰


 

جنگ عــرب و عجم
 
فحاشی اخیرعلی خامنه ای به پادشاه عربستان سعودی و رجال سیاسی آن کشور جنگ جاری عجم و عرب را وارد فاز جدیدی کرد۰ خامنه ای که ازاتحاد دنیای عرب در مقابل تروریسم لجام گسیخته سپاه مافیایی ایران وحشت زده شده است از تشکیل ارتش مشترک کشورهای عربی فوق العاده نگران است۰
با توجه به مدارای دنیای عرب  با فرقه حاکم بر ایران طی سی و هشت سال گذشته ماجراجویان عجم بخصوص خامنه ای وسرکردگان سپاه تروریستی فکر می کردند که ابتکار عمل را در منطقه در دست دارند۰  با صرف سالانه  ميلياردها دلار از سرمايه های مليتهای اسیر در چنگال عجم  برای ارضای غرايز جنگ افروزی، خونخواری، قدرت طلبی فرقه ای و تبدیل کردن  کشور انگلیس ساخته ایران به مرکز اصلی تروريسم بين المللی ماجراجویی سردمداران فرقه حاکم و خودبزرگ بينی پوچ سرداران خپله سپاه مافيايی از حد و مرز گذشته آتش جنگ عرب و عجم شعله ورتر از قبل شده است۰
فرقه حاکم که در رؤيای امپراطوری پارس غرق اسـت عقاید و باورهای خرافاتی شیعه اثنی عشری را برای ارضای غرايز خود بکار می گیرد۰  ازهزاره های بیچاره گرفته تا شیعیان فالانژ پاکستانی، از حوثی های يمن گرفته تا تبهکاران حشدالشعبی، از فرقه شبيحه اسد در سوريه گرفته تا حزب حسن نصر… لبنانی آلت دست خامنه ای شده و به بردگی خفت آوری تن داده انـد۰
خامنه ای سفاک و سپاه مافيايیِ او که شرايط زندگی را برای مليتهای بلوچ، کورد، عرب، تورک و تورکمن  در ایران به جهنم تبديل کرده اند بحرین، دمشق، حلب، بیروت،  بغداد و صنعا را بيشرمانه قلمروی امپراطوری پارس می دانند۰ دليل اصلی جنگ عرب و عجم همين است نه اسم خليج عــرب۰ 
بخش بزرگی از مردم پارس  که در ناآگاهی و جهل مطلق و افکار شونیستی پوچ غوطه ور هستند هيزم جنگ افروزی خامنه ای  و سپاه مافيايی  شده اند۰ مردمی که سرنوشت خويش را به خامنه ای سفاک و فرقه تبهکار وی سپرده و  هيچ درسی از تاریخ بجز بردگی و تقليد کورکورانه نياموخته است۰
علاوه بر عجم ناآگاه و خودبزرگ بين، مردم عراق، سوريه، يمن، کشورهای عربی حاشيه خليج عرب و مليتهـای در بند در ايران نيز قربانيان جنگ افروزی های خامنه ای هستنـد۰
آنچه از اهميت فوق العاده برخوردار است هشياری مردم بلـوچ در اين جنگ ویرانگر اسـت۰ اگرچه سپاه مافیایی توانسته است  تعداد انگشت شماری را ازمنطقه بزمان فریب داده  به دمشق و حلب اعزام کند اما جوانان بلـــوچ باید هشیار باشند تا گوشت دم توپ جنگ افروزيهای پوچ  فرقه ضاله خامنه ای در منطقه نشوند و از قربانی شدن در جنگی بیهوده جلوگيری کنند۰ 
مردم بلـــوچ برای تحقق آرمانهای ملی خود و رهايی بلوچستــــان از چنگال خونين اشغالگران پارس و پنجابی به پيش می رود و مخالف جنگ افروزی های سپاه مافيايی و خامنه ای سفـــاک هست۰
پروشت ءُ پــروش باتنـت ايران ءُ پاکستـان
آزات ءُ آبـــــاد بات گنجيـــــں بلوچستــــان
محمــد کـريــم بلـــوچ
 
ماه مئی ۲۰۱۷
twitter
Youtube
Facebook