چرا با طرح تغییر بافت جمعیتی بلوچستان مخالفیم و تا سرحد مرگ با این طرح مقابله می کنیم


طرح تغییر بافت جمعیتی بلوچستان و آینده ملت و سرزمین بلوچ _با وجود محدود اماری که بیان می کنیم چگونه می توانیم اجازه چنین طرحی را بدهیم که از قبل ملت ما را در چرخه مرگ به زیر تیغ اورده است.و این طرح پایانی بر ملت و سرزمین ماست.
موادری که ذکر می کنیم در رابطه با وضعیت بلوچستان مادر می باشد،و در رابطه با بخش تجزیه شده که در استان هرمزگان قرار دارد و قرار بر اسکان دو نیم میلیون غیر بومی جدید بر سرزمین و سواحل بلوچ در ان مناطق است در مبحثی جداگانه خواهیم نوشت.
لذا اشارتا باید بدانید که وضعیت مردمان بلوچ در بخش های تجزیه شده به مراتب هزار بدتر از وضعیت مردم بلوچ در بلوچستان مادر می باشد که امروز بنام سیستان و بلوچستان شناخته میشود.
 1_اسکان جمعیتی بالغ بر جمعیت فعلی


 

چرا با طرح تغییر بافت جمعیتی بلوچستان مخالفیم و تا سرحد مرگ با این طرح مقابله می کنیم

عدالت نیوز؛ طرح تغییر بافت جمعیتی بلوچستان و آینده ملت و سرزمین بلوچ _با وجود محدود اماری که بیان می کنیم چگونه می توانیم اجازه چنین طرحی را بدهیم که از قبل ملت ما را در چرخه مرگ به زیر تیغ اورده است.و این طرح پایانی بر ملت و سرزمین ماست.
موادری که ذکر می کنیم در رابطه با وضعیت بلوچستان مادر می باشد،و در رابطه با بخش تجزیه شده که در استان هرمزگان قرار دارد و قرار بر اسکان دو نیم میلیون غیر بومی جدید بر سرزمین و سواحل بلوچ در ان مناطق است در مبحثی جداگانه خواهیم نوشت.
لذا اشارتا باید بدانید که وضعیت مردمان بلوچ در بخش های تجزیه شده به مراتب هزار بدتر از وضعیت مردم بلوچ در بلوچستان مادر می باشد که امروز بنام سیستان و بلوچستان شناخته میشود.
 1_اسکان جمعیتی بالغ بر جمعیت فعلی __ جمعیتی فعلی بومیان در بلوچستان مادر جمعیتی بالغ بر دو نیم میلیون نفر می باشد.حدود پانصد هزار غیر بومی از قبل اسکان داده شده اند. دو نیم میلیون غیر بومی جدید با پانصد هزار غیر بومی از قبل اسکان داده شده مساوی است با سه میلیون.و بدین سان بلوچستان با مشکل و بهانه افزایش جمعیت به استانهای کوچکتر تبدیل میشود،و در آن روز غیربومیان در اکثریت بهانه هر گونه مخالفت را ربوده اند.پس این طرح لازما اجرا خواهد شد و بلوچ بطور کل در قفسهای کوچکتر نابود خواهد گشت.بگونه ای که نه آثاری از ملت و نه هویت سرزمینی اش باقی خواهد ماند.
 2_طرح اقلیت رسانی جمعیت بومی
 3_پانصد هزار غیر بومی از قبل اسکان داده شده بر مالکیت کلی استان از نظر اداری ،مدیریتی،سیاسی ،اقتصادی،برنامه ریزی تا پایین ترین مشاغل اداری و غیر اداری از کارگری شهرداری تا نگهبانی ادارات استیلا و استخدام شده اند.
 4_در حال حاضر غیربومیان در مرکز و زابل سهم سیاسی راکامل در زابل و زاهدان از غیر بومیان ربوده اند ،و هیج نماینده ای از زابل که نیمی از جمعیت آن بومی است حق شرکت در انتخابات را ندارد و در زاهدان سهم خواهی براساس حق نصف بین بومی و غیر بومی گشته و آرا مطرح نیست.
 5_از جمعیت بالغ بر دو نیم میلیونی بومی هشتادو پنج درصد مردم بیکار و تحت فقر مطلق زندگی می کنند.
 6_از مجموع بالغ بر دو نیم میلیون بومی پانصد هزار از این جمعیت در حاشیه نشینی کامل قرار دارند
 7_از مجموع بالغ بر دو نیم میلیون بومی چهار تا شانزده هزار فاقد مدارک هویتی هستند
 8_از مجموع جمعیت بالغ بر دو نیم میلیونی بومی سیصد هزار بازمانده از تحصیل وجود دارد
 9_از جمعیت بالغ بر جمعیت دو نیم میلیونی بومی یک میلیون و سیصد هزار از اب شرب محروم اند
 10_از مجموع روستاهای بلوچستان 12 هزار روستا فاقد آب و کشاورزی و دام پروری تنها منابع در آمد این مردم بر اثر بی ابی و خشکسالی از بین رفته است 11_از مجموع جمعیت بالغ بر دو نیم میلیون بومی در طول چهل سال حتی یک نفر در مدیریت کلان استانی و یا اداری استخدام و بکار گماشته نشده
 12_از مجموع جمعیت شهری روستایی بیش از چند هزار کلاس درس افتابی ،سایه درختی ،کپری و بسیاری از روستاها فاقد مدرسه هستند
 13_از مجموع جمعیت بالغ بر دو نیم میلیونی بومی جمعیتی بالغ بر 700 هزار نفر از سوء تغذیه رنج می برند
 14_از مجموع جمعیت بومی شهر و روستایی جزء شهر مرکزی مابقی شهر ها از کمبود بیمارستان و مسائل بهداشتی درمانی رنج می برند ویا اصلا وجود ندارد 15_در مجموع از جمعیت هر شهرستان بلوچستان نیمی بیش از جمعیت در حاشیه و فقر مطلق قرار دارند
 16_از جمعیت بومی بالغ بر دو نیم میلیون هزاران تحصیل کرده با مدارک کارشناسی ارشد،دکترا،لیسنانس و فوق دیپلم و دیپلم بیکاراند.
 17_این مردم در حال حاضر جزء بی پولترین،فقیر ترین و بلوچستان در ردیف ناامن ترین استان از نظر شغلی می باشد
 18_بلوچستان در صدر آمارهای محرومیت و بیکاری ،فقر و حاشیه نشینی،شرایط نامناسب بهداشتی،تحصیلی،شغلی در شاخص آماری کشور قرار دارد
 19_بیش از چند ده هزار از مردم از راه مرزها ارتزاق می کنند و اما هیچ کالایی وارد و صادر نمی کنند که مهر قاچاق به ان زده شده و کارگران نان ،مستحق مرگ با گلوله و باتوم هستند.
 20_هر گونه معامله و کار در شهر ها و روستاها از قبیل دست فروشی،فروش اجناس خارجی ،فروش خوار و بار بدون فاکتور مهر قاچاق و برخورد غیر قانونی دارد
 21_در حال حاضر چهل سال است اکثریت بومی ،تضعیف و مطرود با باتوم و تفنگ تهدید و زندگی می کند و بالغ بر صد هزار نیروی ارگانی مستقر شده است. 22_چهل سال به هیچ فردی از بومیان فرصت اظهار نظر و بیان دردها و مشکلات،خواستها و آمارها را ندادند
 23_ چهل سال هر گونه فعالیت در راستای افشای معضلات و مشکلات ،نیازها و خواستهای مردم ممنوع بوده است
 24_تهدیدات و محدودیتهای بسیاری جهت عدم تدریس زبان بلوچی،برگزیدن اسامی بلوچی،مخالفت با برگزاری کنفرانس]سیمینارهای محلی و بومی در جهت شناسایی تاریخ و تمدن بلوچ و بلوچستان صورت گرفته است
 25_چهل سال است اسامی شهرها،روستاهای تاریخی و بومی را تغییر داده و حتی با نصب یک تابلو و پلاکارد در خیابان و انتخاب نام خیابان و بزرگراهی بنام بلوچ و بلوچستان مخالفت کرده اند
 26_چهل سال است دست به تحریف و تاریخ بلوچ و بلوچستان زده و دست به هویت زدایی تاریخی زده اند و به عمد آثار باستانی بسیاری را در معرض محو کامل قرار داده اند.
 27_چهل سال است اثار نقشه های تاریخی دست خوش تغییر گشته و نام بلوچستان حذف گشته و تاریخی بلغور و تحریف شده وارد حوزه درسی دانش آموزان بلوچ گشته است
 28_سالهاست نام بلوچستان در حال حذف از سربرگهای ادارات و ارگانها می باشد 29_بیش از سه دهه است که تلاشها در جهت تجزیه بلوچستان در حال برنامه ریزی استانی توسط مدیران غیر بومی و زابلی است
 30_چهل سال با ترور و اعدام و زندان مردم ما را کشتند و حبس نمودند.بطوری که بیش از پنجاه هزار میانگین جنایت این قنل عام است.
 31_با این وجود ما در گردونه جنایت چرخانده شدیم و به اکثریت محروم ،مطرود،مظلوم تبدیل شدیم که دستمان از رسیدن به خدا تا خودی قطع شده و اجازه نفس کشیدن نداشته و نداریم،چگونه می توانیم مرگ به زیر تیغی را که مشاهده می کنیم بدون مقاومت ،مخالفت بپذیریم،بنابراین سکوت نکرده و تا سرحد مرگ مقاومت خواهیم کرد تا سرنوشت سیاسی خویش را بدست خویش رقم زده و از چرخه ظلم و ستم و جنایت حاکمیت استبداد رهایی یابیم. یا مرگ یا پیروزی آخرین شعار،روش زندگی و مسیر مقاومت ماست.
 محمود بلوچ
http://edaalatnews.blogspot.co.uk/2017/08/blog-post_4.html
twitter
Youtube
Facebook