عادل الجبیر: کشوری وجود ندارد که با رژیم ایران همکاری داشته باشد و خیر درو کند 

عادل الجبیر: کشوری وجود ندارد که با رژیم ایران همکاری داشته باشد و خیر درو کند

عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی

عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی

 

عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه 8مرداد 96 در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیران خارجه امارات، مصر و بحرین گفت: کشوری وجود ندارد که با رژیم ایران همکاری داشته باشد و خیر درو کند. ویرانی و خرابی توسط رژیم ایران وارد می‌شود.
https://www.mojahedin.org/news/202643/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AF
twitter
Youtube
Facebook