جوانان بلوچ این بار در اعتراض به حذف نام بلوچستان توسط بانک ملت با دورانداختن کارت خوان های بانک ملت اعتراض خود را اعلام کردند


twitter
Youtube
Facebook