» حرکت ستودنی جناب مهندس حسین ثوری (شهنوازی)مدیر کل ورزش جوانان استان در دفاع به تحریف و حذف نام بلوچستان: اینجا بلوچستان است سرزمین گوهرام و میرچاکرحرکت ستودنی جناب مهندس حسین ثوری (شهنوازی)مدیر کل ورزش جوانان استان در دفاع به تحریف و حذف نام بلوچستان

باید بخاطر داشته باشیم که دفاع از هویت و شناسه و تاریخ و سرزمین مان جرم نیست بلکه عملی دفاعی در قبال جنایت و جرم است.
‫#‏بلوچ_وبلوچستان_مظلوم‬

در اقدامی ستودنی مهندس حسین ثوری_ صوری زهی (شهنوازی)در برنامه رادیو ورزش هنگامی که گزارشگر این رادیو نام بلوچستان را حذف و تنها به نام سیستان اکتفا کرد و این جملات را بیان کرد:هم اینک از استان سیستان سرزمین رستم در خدمت جناب آقای ثوری مدیرکل ورزش استان هستیم!!
آقای صوری زهی از میان جمع برخواست و اعلام داشت ،اینجا بلوچستان است سرزمین گوهرام و میرچاکر_و بدین شکل گزارشگر متعصب با پاسخ جدی جناب صوری زهی روبرو و عذرخوای کرد.گزارش از عدالت نیوز
دفاع از هویت و تاریخ و فرهنگ بخشی از مبارزه و مقابله ای با مجرمین و جنایت کارانی است که در صدد نابودی هویت و شناسته بلوچ و بلوچستان هستند. حرکت و همت ستودنی جناب مهندس صوریزهی امری قابل ستایش و می طلبد ملت بلوچ با الگو پذیری از این عزیز حماسه ای ستودنی در بلوچستان در حمایت از نام پرگهر بلوچستان که تصویری از هزاره های دور و هویت ملت بلوچ است بپاخیزند ،تا بدخواهان بدانند اینجا بلوچستان است سرزمین مردان خدا ،اینجا بلوچستان است شناسه ،هویت و سرزمین ملتی با قدمت و تاریخی از ازل بودن تا ابدبودن.

Sourece: Facebook- محمود بلوچ

twitter
Youtube
Facebook