توهمی بنام تاریخ طلائی ایران باستان و حقوق بشر کورش


بدون تقدس زدائی از جعلیات رضاشاهی , قوم فارس از چرخه خشونت, استبداد و عقب ماندگی نجات نخواهد یافت و به ملل همسایه نیز آسیبهای جدی وارد خواهد ساخت. رادیو فرانسه RFL

http://www.iranglobal.info/node/55248


twitter
Youtube
Facebook