بلوچستان در صف مقدم استقلال قرار دارد


Image result for balochistan flag

درجهان امروزی هر ملتی ، هر قومی نخست به منافع خویش می اندیشد ، ملت آزاده و صاحب اقتدار به فکر انکشاف کشور خود و بهبود زندگی مردم خویش غرق است و سعی دارد تا زمینه های رفاه و آسایش مردم را بنحو شایسته فراهم نماید .
درین میان دولی را هم میتوان یافت که با قلدری ، پالیسی کهنه استعماری را درجهت تحکیم تسلط خویش بر دیگران بکار می گیرد و پیوسته حقوق حقه ملتی را که بر مبنای حق تعین سرنوشت ملل برای نیل به استقلال پیکار مینماید نادیده گیرد .

دم نقد ملت بلوچ با دو قدرت پوشالی منطقه یعنی پاکستان و ایران در نبرد است ، استعمارگران ایرانی و پاکستانی حاصر نیستند که استخوان مزه دار و چرب بلوچستان را رها نمایند ، قساوت و فجایع پاکستانی ها در بلوچستان و نسلکشی ملت بلوچ به حد آخر رسیده است ، هر روز زن ، مرد ، طفل ، دهقان ، چوپان ، مالدار و یک کلام ملت بلوچ قربانی کریدور گوادر کاشغر میشود ، هر روز ملت به پا خاسته بلوچ توسط گجرهای ایرانی به هزار و یک نام بجز آزادیخواهی متهم و بدار آویخته میشود ، در ایران هویت بلوچ و سرزمینش به میدان شتر جنگی مبدل شده است .
خوشبختانه با گذشت هر روز ما شاهد تجمع و اطلاع رسانی بلوچهای متعهد در اروپا وامریکا هستیم ، برادران ما به ابتکارات درخور توجه رسا ساختن صدای آزادیخواهان بلوچ متوصل میشوند که مایه مباهات و غرور ماست ، تحرکات اخیر آزادیخواهان بلوچ عامل شده است که چوهدریهای پنجابی و گجرهای ایرانی با مترسکهای به اسم بلوچ بیرحمانه تر عمل کنند ، هردو قدرت استعماری منطقه ( ایران و پاکستان ) بلوچستان را به زون مداربسته به رخ جهان آزاد مبدل ساخته اند بازهم دیده میشود که اطلاعات پیشرویهای سرمچاران بلوچ و جنایات سیستماتیک استعمارگران به بیرون درز میکنند ،

بلوچ به پیروزی و استقلال بلوچستان باورمند است و مرهون شهدا و سرمچاران سر بکف است


 

درجهان امروزی هر ملتی ، هر قومی نخست به منافع خویش می اندیشد ، ملت آزاده و صاحب اقتدار به فکر انکشاف کشور خود و بهبود زندگی مردم خویش غرق است و سعی دارد تا زمینه های رفاه و آسایش مردم را بنحو شایسته فراهم نماید .
درین میان دولی را هم میتوان یافت که با قلدری ، پالیسی کهنه استعماری را درجهت تحکیم تسلط خویش بر دیگران بکار می گیرد و پیوسته حقوق حقه ملتی را که بر مبنای حق تعین سرنوشت ملل برای نیل به استقلال پیکار مینماید نادیده گیرد .
در چند ماه اخیرما شاهد تحولات عمیق به سود مللیکه در اروپای غربی و شرقمیانه بخاطر گسستن زنجیرهای اسارت رزمیدند بودیم ، در هردو منطقه ، ملل تحت سلطه استعمار از طریق مراجعه به آرای عامه در استقامت دستیابی به استقلال پیروزی قاطع بدست آوردند .
عربستان سعودی دچار تحولات ژرف است قسمیکه قبل از سفر پریزدنت ترمپ به این کشورتصورش هم نمیشد ، در حقیقت سعودی با این اقدام خویش نه تنها همره کاروان بشریت شد بلکه از تجرید نجات یافت و در مبارزه برای ادامه هژمونیسم جهان اسلام از رقیب خویش ایران پیشی گرفت و از حمایت بعدی جهانی برخوردار گردید .
با اینهمه تحولات مثبت هنوز قدرتهای موجود اند که با چوب وچماق به ادامه تسلط استعماری خویش جنایات نابخشودنی را مرتکب میشوند که در درازای تاریخ نخوانده باشی و نشنیده باشی .
بلوچستان سربلند که شیمای هزاره قبلی آن در موزه لندن قراردارد ، توسط همین لندنی ها تکه و پاره شد ، استعمار کهن بریتانیا انتقام ۱۸۳۹م وشکست های بعدی خویش را از ملت عزیز بلوچ با تقسیم بلوچستان به شمال ، غرب ، ریاست کلات و بریتیش بلوچستان گرفت ، آنچه که هیچگاه ملت بلوچ آن را نپذیرفت و با سر بلندی در راه وصل نمودن و امحای خطوط دیورند ، گولداسمیت و مکمهان مبارزه مینماید و هرگز درین راه حاصر به معامله نیست .
دم نقد ملت بلوچ با دو قدرت پوشالی منطقه یعنی پاکستان و ایران در نبرد است ، استعمارگران تلاش دارند تا تسلط خویش را بر سواحل بلوچستان همچنان تامین نمایند ، منابع سرشار زیرزمینی ، سرزمینی و بحیره بلوچستان را غارت نمایند ، بلوچ را بیسواد نگه دارند ، بکشند ، منازل شان را به آتش کشانند ، تفرقه تصنعی قبیله یی ایجاد کنند ، این سردار و آن نواب و آخوند را تطمیع نموده بخرند و افکار آزادیخواهانه ملت بلوچ را دورتر از سرزمین شان ، درسوریه ، بیت المقدس و کشمیر مصروف سازند ، در حالیکه برای بلوچ هیچ جای مقدس تر از سرزمینش یعنی بلوچستان نمیتواند وجود داشته باشد ، یکی تلاش دارد تا مارا به سود شیعه مزدور سازد و دومیش ما راقهرمان دفاع از تسنن وانمود میکند تا بیعزتی مادر وتن را از یاد بریم .
استعمارگران ایرانی و پاکستانی حاصر نیستند که استخوان مزه دار و چرب بلوچستان را رها نمایند ، قساوت و فجایع پاکستانی ها در بلوچستان و نسلکشی ملت بلوچ به حد آخر رسیده است ، هر روز زن ، مرد ، طفل ، دهقان ، چوپان ، مالدار و یک کلام ملت بلوچ قربانی کریدور گوادر کاشغر میشود ، هر روز ملت به پا خاسته بلوچ توسط گجرهای ایرانی به هزار و یک نام بجز آزادیخواهی متهم و بدار آویخته میشود ، در ایران هویت بلوچ و سرزمینش به میدان شتر جنگی مبدل شده است .
خوشبختانه با گذشت هر روز ما شاهد تجمع و اطلاع رسانی بلوچهای متعهد در اروپا وامریکا هستیم ، برادران ما به ابتکارات درخور توجه رسا ساختن صدای آزادیخواهان بلوچ متوصل میشوند که مایه مباهات و غرور ماست ، تحرکات اخیر آزادیخواهان بلوچ عامل شده است که چوهدریهای پنجابی و گجرهای ایرانی با مترسکهای به اسم بلوچ بیرحمانه تر عمل کنند ، هردو قدرت استعماری منطقه ( ایران و پاکستان ) بلوچستان را به زون مداربسته به رخ جهان آزاد مبدل ساخته اند بازهم دیده میشود که اطلاعات پیشرویهای سرمچاران بلوچ و جنایات سیستماتیک استعمارگران به بیرون درز میکنند ، بلوچ به پیروزی و استقلال بلوچستان باورمند است و مرهون شهدا و سرمچاران سر بکف است.

 

Source Faxebook : Sattar Purdely

twitter
Youtube
Facebook